نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: مدیریت مالی خانواده با . . . (تاریخ درج: )
متن خبر - واقعه: سخنرانی مدیریت مالی خانواده با محدودیت منابع و ریسک حاکم بر آن، چالش ها و فرصت ها با سخنوری آقای دکتر قوامی فرد مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی کاویان برگزار شد.