نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: هفته قرآن و دانشگاه (تاریخ درج: چهارشنبه 6 آذر 1398)
متن خبر - واقعه: محفل انس با قرآن همزمان با هفته قرآن و دانشگاه