نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: دوره های تربیت مدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (تاریخ درج: سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸)
متن خبر - واقعه: