نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه رفع مشکل در دسترسی به پرتال دانشجویی و اساتید (تاریخ درج: 1397/10/10)
متن اطلاعیه: