نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان ورودی های 97
و ماقبل در نیمسال اول99-1398 (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۶/۳)
متن اطلاعیه: