حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی کاویان


دکتر ناصر مهدوی شهری

مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی کاویان
زیست شناسی (دکتری تخصصی) استاد
رزومه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتال
آزمایشگاه ها و کارگاه ها

این حوزه با هدف تشویق، تقویت و توسعه پژوهش وفن آوری وایجاد هماهنگی های لازم و نظارت برکلیه فعالیت های پژوهشی مرسسه ایجادشده است. حوزه پژوهش و فن آوری مؤسسه به موازات فعالیت های آموزشی مؤسسه و در راستای توسعه فعالیت های پزوهشی و همچنین همزمان با توسعه وتاسیس رشته های جدید در مؤسسه اقدام به فعالیت پژوهشی نموده است.

گروه های پژوهشی

به منظور عملی کردن ایده های پژوهش گران و همچنین منسجم کردن فعالیت های پژوهشی موسسه آموزش عالی کاویان، تحت نظارت حوزه پژوهشی موسسه و با همکاری گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی موسسه و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه های استان و کشور گروه های پژوهشی ذیل در موسسه تشکیل و اقدامات پژوهشی خود را آغاز کرده اند.

  • گروه پژوهشی انسان شناسی زیستی
  • گروه پژوهشی بیو تکنولوژی و علوم سلولی و مولکولی کاربردی
  • گروه پژوهشی BIO DESIGEN
  • گروه پژوهشی پژوهش در روانشناسی Psqcho

همایش ها و کنگره ها

از دیگر اهداف عالیه پژوهشی موسسه آموزش عالی کاویان برگزاری همایش ها، کنگره ها و سمپوزیم های علمی در سطح ملی و بین المللی می باشد. تا کنون موسسه آموزش عالی کاویان یک همایش و دو کنگره ملی با عناوین زیر برگزار نموده است: