سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز دو شنبه 19 اسفند 1398

دانش خانواده و جمعیت - کد درس 10023 - مدرس اعظم یادگارپور - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات azamyadegarpour@gmail.com

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه چهارم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه پنجم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه ششم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه چهارم)

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه پنجم)

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 - کد درس 180086 - مدرس دکتر ندا امینی

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - کد درس 170011 - مدرس مهندس سید محمد طباطبایی یزدی

مبانی فیزیولوژی گیاهی - کد درس 55026 - مدرس دکتر هیلدا بشارت

مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2 - کد درس 80000 و 80001 - مدرس منصوره چابک سوار

جانور شماسی 2 - کد درس 78005 - مدرس سحر جواهری طهرانی

زبان مقدماتی - کد درس 10014 همه گروه ها - مدرسین ملیحه خدابخشی و مریم توفیقی (جلسه اول)

زبان مقدماتی - کد درس 10014 همه گروه ها - مدرسین ملیحه خدابخشی و مریم توفیقی (جلسه دوم)

زبان مقدماتی - کد درس 10014 همه گروه ها - مدرسین ملیحه خدابخشی و مریم توفیقی (جلسه سوم)

زیست شناسی پرتویی - کد درس 180091- مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه اول)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

زیست شناسی پرتویی - کد درس 180091- مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه دوم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

زیست شناسی پرتویی - کد درس 180091- مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه سوم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

زیست شناسی پرتویی - کد درس 180091- مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه چهارم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

مبانی جانور شناسی - کد درس 55027 - مدرس سیده ملیحه موسوی نژاد

بازگشت به صفحه انتخاب روز