سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز یک شنبه 18 اسفند 1398

آمار توصیفی - کد درس 160004 - مدرس استاد مهدی منیری - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات moniri@kavian.ac.ir

اقتصاد کلان - کد درس 16003، 61007، 92053 و 17003 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

کنترل های داخلی و نظام راهبردی شرکتی - کد درس 92079 - مدرس دکتر رضا قوامی فرد

ریاضی عمومی 1 - کد درس 55000 و 180063 - مدرس نسرین رمضان زاده

ریاضیات برای زیست فناوری - کد درس 38006 - مدرس نسرین رمضان زاده

زیست شناسی میکروبی (میکروبیولوژی 1) - کد درس 180077 و 55008 - مدرس دکتر نازنین عطایی

مهندسی ژنتیک (مبانی مهندسی ژنتیک) - کد درس 38040، 78035 و 180090 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

زیست شناسی مولکولی - کد درس 38024 - مدرس دکتر ندا امینی

ایمنی زیستی - کد درس 38033 - مدرس دکتر ندا امینی

مبانی فیزیک 2 - کد درس 38003 - مدرس سمانه نجار

بیوشیمی متابولیسم - کد درس 55021 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه اول)

بیوشیمی متابولیسم - کد درس 55021 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه دوم)

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 - کد درس 180084 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

تکوین در گیاهان و جانوران - کد درس 38034 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

آشنایی با هنرهای جدید - کد درس 77012 - مدرس راحیل رحیمی حسن آباد

آشنایی با هنر در تاریخ 2 - کد درس 85000 - مدرس راحیل رحیمی حسن آباد

ویروس شناسی - کد درس 180099 - مدرس دکتر محسن مروی بایگی

تحقیق در عملیات 1 - کد درس 170019 - مدرس عاطفه شریفی بایگی

تحقیق در عملیات 1 - کد درس 170019 - مدرس عاطفه شریفی بایگی (جلسه دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز