سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز شنبه 17 اسفند 1398

اقتصاد خرد - کد درس 16002، 170002، 92052، 55044 و 18003 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی - کد درس 16010، 18005، 51008، 61010، 92005 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

حسابرسی 2 - کد درس 92032، 92081 و 150018 - مدرس دکتر رضا قوامی فرد

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - کد درس 160084 - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

میکروبیولوژی محیطی - کد درس 78039 - مدرس دکتر نازنین عطایی

مدیریت تولید و عملیات (مدیریت تولید و بازار) - کد درس 170059 و 38042 - مدرس افسانه حسین پور - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com (جلسه اول)

مدیریت تولید و عملیات (مدیریت تولید و بازار) - کد درس 170059 و 38042 - مدرس افسانه حسین پور - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com (جلسه دوم)

تنوع زیستی و سیستماتیک - کد درس 38035 - مدرس زهره آتشگاهی

تنوع زیستی و سیستماتیک - کد درس 38035 - مدرس زهره آتشگاهی (جلسه دوم)

تنوع زیستی و سیستماتیک - کد درس 38035 - مدرس زهره آتشگاهی (جلسه سوم)

اندیشه اسلامی 2 - کد درس 10002 همه گروه ها - مدرس زهرا حاجی نیا

مباحث اساسی در روانشناسی 2 - کد درس 160002 - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

هنر و تمدن اسلامی 2 - کد درس 80007 - مدرس ملیحه صادقی فر (جلسه اول)

هنر و تمدن اسلامی 2 - کد درس 80007 - مدرس ملیحه صادقی فر (جلسه دوم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 170005 و 92071 - مدرس الهام بذرافشان (جلسه اول)

اصول حسابداری 2 - کد درس 170005 و 92071 - مدرس الهام بذرافشان (جلسه دوم)

بیوفیزیک (بیوفیزیک و روشها) - کد درس 180045، 78028 و 38010 - مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه اول) - ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

بیوفیزیک (بیوفیزیک و روشها) - کد درس 180045، 78028 و 38010 - مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه دوم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

بیوفیزیک (بیوفیزیک و روشها) - کد درس 180045، 78028 و 38010 - مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه سوم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

بیوفیزیک (بیوفیزیک و روشها) - کد درس 180045، 78028 و 38010 - مدرس سمانه نعیمی نژاد (جلسه چهارم)- ایمیل پاسخگویی به سوالات s.naeemi nejad@yahoo.com

تکنیک های بیمه های گروهی - کد درس 55036 - مدرس زهرا عطار خراسانی

بازگشت به صفحه انتخاب روز