سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز چهار شنبه 14 اسفند 1398

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - کد درس 18012 - مدرس مهندس سید محمد طباطبایی یزدی

کشت بافت گیاهی و جانوری - کد درس 78038 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

ریخت زایی و اندام زایی - کد درس 78031 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

میکروبیولوژی آب و پساب - کد درس 89013 - مدرس دکتر نازنین عطایی

نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش - کد درس 34105 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر حسین باقری

جنین شناسی - کد درس 78021 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی زیست شناسی تکوینی - کد درس 180082 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 - کد درس 180086 - مدرس دکتر ندا امینی

ایمونولوژی - کد درس 38022 و 78040 - مدرس دکتر ندا امینی

زیست شناسی مولکولی 3 - کد درس 38024 - مدرس دکتر ندا امینی

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

بوم شناسی میکروارگانیسم ها - کد درس 88004 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر نازنین عطایی

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (جلسه اول)

مدیریت مالی (اصول مدیریت مالی (از منظر اسلام)) - کد درس 170062، 92065، 92036، 65033، 52017 و 16025 - مدرس راضیه دیوانبیگی (جلسه دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز