سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز سه شنبه 12 فروردین 1399

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور (جلسه اول)

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور (جلسه دوم)

بازاریابی و مدیریت بازار - کد درس 18024 - مدرس .جیهه آرمانی ثانی

جغرافیای اقتصادی - کد درس 18037 - مدرس سعیده مقدس

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (فصل چهارم بخش اول)

مدیریت مالی 2 - کد درس 28224، 62016 و 170033 - مدرس ابراهیم مشرقی (فصل چهارم بخش دوم) (برای درک بهتر محتوا و دانلود فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 1)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 2)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 3)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 4)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 5)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 6)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 7)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 8)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 9)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 10)

آمار کاربردی (1) (آمار و کاربرد آن در مدیریت) - کد درس 16008 و 92057 - مدرس نگار سنگ سفیدی (قسمت 11)

بازگشت به صفحه انتخاب روز