سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز یک شنبه 10 فروردین 1399

شیمی آلی 1 - کد درس 180069 و 55006 - مدرس دکتر مریم خاشی - ایمیل پاسخگویی به سوالات maryamkhashii@gmail.com

مبانی شیمی 2 - کد درس 38001 - مدرس دکتر مریم خاشی - ایمیل پاسخگویی به سوالات maryamkhashii@gmail.com

نرم افزار گرافیک 2 - کد درس 80017 - مدرس نجمه فهیمی نیا

نرم افزار گرافیک 2 - کد درس 80017 - مدرس نجمه فهیمی نیا (بخش دوم)

نرم افزار گرافیک 2 - کد درس 80017 - مدرس نجمه فهیمی نیا (بخش سوم)

نرم افزار گرافیک 2 - کد درس 80017 - مدرس نجمه فهیمی نیا (بخش چهارم)

نرم افزار گرافیک 2 - کد درس 80017 - مدرس نجمه فهیمی نیا (بخش پنجم)

تحقیق در عملیات 1 - کد درس 170019 - مدرس عاطفه شریفی بایگی

تحقیق در عملیات 1 - کد درس 170019 - مدرس عاطفه شریفی بایگی (بخش دوم)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - کد درس 18009، 25000، 61008 و 170048 - مدرس مرتضی نسایی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - کد درس 18009، 25000، 61008 و 170048 - مدرس مرتضی نسایی (بخش دوم)

سیتوشیمی - کد درس 180061 - مدرس دکتر ناصر مهدوی شهری

سیتوشیمی - کد درس 180061 - مدرس دکتر ناصر مهدوی شهری (جلسه دوم)

مبانی گیاه شناسی - کد درس 180078 - مدرس الهه طبسی

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش اول)

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش دوم)

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش سوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز