سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز چهار شنبه 6 فروردین 1399

کشت بافت گیاهی و جانوری - کد درس 78038 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

میکروبیولوژی آب و پساب - کد درس 89013 - مدرس دکتر نازنین عطایی

بازاریابی و مدیریت پیشرفته - کد درس 28205 - مدرس دکتر الهام بهپور (بخش اول)

بازاریابی و مدیریت پیشرفته - کد درس 28205 - مدرس دکتر الهام بهپور (بخش دوم)

بیوشیمی فیزیک - کد درس 180088 - مدرس دکتر الهه پروایی

روش تحقیق - کد درس 34103 گروه 2 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر محمدرضا صفاریان طوسی (بخش اول)

روش تحقیق - کد درس 34103 گروه 2 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر محمدرضا صفاریان طوسی (بخش دوم)

مبانی حسابداری بخش عمومی - کد درس 92082 - مدرس الهام بذرافشان

مبانی حسابداری بخش عمومی - کد درس 92082 - مدرس الهام بذرافشان (بخش دوم)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام - کد درس 10005 گروه 1 - مدرس عصمت هوتکانی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام - کد درس 10005 گروه 1 - مدرس عصمت هوتکانی (بخش دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز