سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز سه شنبه 5 فروردین 1399

شیمی عمومی 2 - کد درس 55003 - مدرس دکتر الهه پروایی (بخش اول)

شیمی عمومی 2 - کد درس 55003 - مدرس دکتر الهه پروایی (بخش دوم)

زبان تخصصی 1 و 2 - کد درس 170030 - مدرس نسرین منیری منش

زبان تخصصی 1 و 2 - کد درس 170030 - مدرس نسرین منیری منش (بخش دوم)

زبان تخصصی 1 و 2 - کد درس 170030 - مدرس نسرین منیری منش (بخش سوم)

بازاریابی و مدیریت بازار - کد درس 18024 - مدرس .جیهه آرمانی ثانی

زیست فناوری کشاورزی - 38043 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

جغرافیای اقتصادی - کد درس 18037 - مدرس سعیده مقدس

بهداشت روانی - کد درس 160023 - مدرس علی اعظم رجبیان

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور (جلسه اول)

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور (جلسه دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز