سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز دو شنبه 4 فروردین 1399

زبان خارجی 1 و 2 - کد درس 18038 - مدرس نسرین منیری منش (بخش اول)

زبان خارجی 1 و 2 - کد درس 18038 - مدرس نسرین منیری منش (بخش دوم)

متون بیمه انگلیسی (زبان تخصصی 3 و 4) کد درس 18036 - مدرس نسرین منیری منش (بخش اول)

متون بیمه انگلیسی (زبان تخصصی 3 و 4) کد درس 18036 - مدرس نسرین منیری منش (بخش دوم)

جانور شماسی 2 - کد درس 78005 - مدرس سحر جواهری طهرانی (بخش اول)

جانور شماسی 2 - کد درس 78005 - مدرس سحر جواهری طهرانی (بخش دوم)

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (بخش اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (بخش دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی) کد درس 170016، 16017 و 92051 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (بخش سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

آشنایی با دفاع مقدس - کد درس 10020 همه گروه ها - مدرس سید حسین حیدری

آشنایی با دفاع مقدس - کد درس 10020 همه گروه ها - مدرس سید حسین حیدری (بخش دوم)

مبانی جانور شناسی - کد درس 55027 - مدرس سیده ملیحه موسوی نژاد

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار - کد درس 160074 گروه های 1 و 2 - مدرس ایمان سید زاده

بازگشت به صفحه انتخاب روز