سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز یک شنبه 11 اسفند 1398

آمار توصیفی - کد درس 160004 - مدرس استاد مهدی منیری - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات moniri@kavian.ac.ir

آشنایی با هنرهای جدید - کد درس 77012 - مدرس راحیل رحیمی حسن آباد

آشنایی با هنر در تاریخ 2 - کد درس 85000 - مدرس راحیل رحیمی حسن آباد

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - کد درس 55019 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 - کد درس 180084 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

مهندسی ژنتیک (مبانی مهندسی ژنتیک) - کد درس 38040، 78035 و 180090 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

زیست شناسی میکروبی (میکروبیولوژی 1) - کد درس 180077 و 55008 - مدرس دکتر نازنین عطایی

ایمونولوژی - کد درس 38022 - مدرس دکتر ندا امینی

ایمنی زیستی - کد درس 38033 - مدرس دکتر ندا امینی

ویروس شناسی - کد درس 180099 - مدرس دکتر محسن مروی بایگی

ویروس شناسی - کد درس 180099 - مدرس دکتر محسن مروی بایگی (جلسه دوم)

روانشناسی اجتماعی - کد درس 160018 - مدرس امید حسینی کارشک - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات omid.hosseini200000@gmail.com

تکوین در گیاهان و جانوران - کد درس 38034 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی فیزیک 2 - کد درس 38003 - مدرس سمانه نجار

بازگشت به صفحه انتخاب روز