سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز دو شنبه 26 اسفند 1398

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار - کد درس 160074 گروه های 1 و 2 - مدرس ایمان سید زاده

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار - کد درس 160074 گروه های 1 و 2 - مدرس ایمان سید زاده (جلسه دوم)

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - کد درس 170011 - مدرس مهندس سید محمد طباطبایی یزدی

مبانی بوم شناسی (اکولوژی) - کد درس 180081، 78013 و 55030 - مدرس زهره آتشگاهی

مبانی بوم شناسی (اکولوژی) - کد درس 180081، 78013 و 55030 - مدرس زهره آتشگاهی (جلسه دوم)

مبانی بوم شناسی (اکولوژی) - کد درس 180081، 78013 و 55030 - مدرس زهره آتشگاهی (جلسه سوم)

مبانی فیزیولوژی گیاهی - کد درس 55026 - مدرس دکتر هیلدا بشارت (جلسه اول)

مبانی فیزیولوژی گیاهی - کد درس 55026 - مدرس دکتر هیلدا بشارت (جلسه دوم)

مبانی فیزیولوژی گیاهی - کد درس 55026 - مدرس دکتر هیلدا بشارت (جلسه سوم)

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه ششم)

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه هفتم)

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه هشتم)

روانسنجی - کد درس 160099 گروه 1 و 2 - مدرس بهناز شید عنبرانی (جلسه نهم)

ژنتیک مولکولی - کد درس 180074 - مدرس دکتر ندا امینی

زیست شناسی میکروبی (میکروبیولوژی 1) - کد درس 180077 و 55008 - مدرس دکتر نازنین عطایی (بخش اول)

زیست شناسی میکروبی (میکروبیولوژی 1) - کد درس 180077 و 55008 - مدرس دکتر نازنین عطایی (بخش دوم)

مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2 - کد درس 80000 و 80001 - مدرس منصوره چابک سوار

آشنایی با دفاع مقدس - کد درس 10020 همه گروه ها - مدرس سید حسین حیدری (بخش اول)

آشنایی با دفاع مقدس - کد درس 10020 همه گروه ها - مدرس سید حسین حیدری (بخش دوم)

آشنایی با دفاع مقدس - کد درس 10020 همه گروه ها - مدرس سید حسین حیدری (بخش سوم)

زبان خارجی 1 و 2 - کد درس 18038 - مدرس نسرین منیری منش

مبانی جانور شناسی - کد درس 55027 - مدرس سیده ملیحه موسوی نژاد

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش اول)

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش دوم)

روش تحقیق (روشهای تحقیق و ماخذ شناسی) - کد درس 92062، 170012، 61012، 16012، 92016، 18013 و 51010 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش سوم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش اول)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش دوم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش سوم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش چهارم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش پنجم)

اصول حسابداری 2 - کد درس 18007 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (بخش ششم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز