سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز یک شنبه 25 اسفند 1398

اقتصاد کلان - کد درس 16003، 61007، 92053 و 17003 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

مبانی فیزیک 2 - کد درس 38003 - مدرس سمانه نجار

بهایابی 2 - کد درس 92075 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (جلسه اول)

بهایابی 2 - کد درس 92075 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (جلسه دوم)

بهایابی 2 - کد درس 92075 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (جلسه سوم)

بهایابی 2 - کد درس 92075 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (جلسه چهارم)

بهایابی 2 - کد درس 92075 - مدرس محدثه ریاحی نژاد (جلسه پنجم)

روانشناسی اجتماعی - کد درس 160018 - مدرس امید حسینی کارشک - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات omid.hosseini200000@gmail.com

تکوین در گیاهان و جانوران - کد درس 38034 - مدرس دکتر فرشته سادات صدقی نیا

مبانی شیمی زیستی 2 - کد درس 38009 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه اول)

مبانی شیمی زیستی 2 - کد درس 38009 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه دوم)

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن - کد درس 160025 - مدرس حسین سنایی فرخی (جلسه اول)

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن - کد درس 160025 - مدرس حسین سنایی فرخی (جلسه دوم)

تکامل (تکامل موجودات زنده) - کد درس 180080 و 78015 - مدرس طوبی محمدیان

تکامل (تکامل موجودات زنده) - کد درس 180080 و 78015 - مدرس طوبی محمدیان (جلسه دوم)

تکامل (تکامل موجودات زنده) - کد درس 180080 و 78015 - مدرس طوبی محمدیان (جلسه سوم)

تکامل (تکامل موجودات زنده) - کد درس 180080 و 78015 - مدرس طوبی محمدیان (جلسه چهارم)

آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث (1) - کد درس 160078 - مدرس حسین سنایی فرخی

آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث (1) - کد درس 160078 - مدرس حسین سنایی فرخی (جلسه دوم)

زیست شناسی میکروبی (میکروبیولوژی 1) - کد درس 180077 و 55008 - مدرس دکتر نازنین عطایی

تحقیق در عملیات ۱ - کد درس 18019 - مدرس مرتضی نسایی (جلسه اول)

تحقیق در عملیات ۱ - کد درس 18019 - مدرس مرتضی نسایی (جلسه دوم)

روانشناسی سلامت - کد درس 160073 - مدرس دکتر مریم ذکایی

روانشناسی سلامت - کد درس 160073 - مدرس دکتر مریم ذکایی (بخش دوم)

روانشناسی سلامت - کد درس 160073 - مدرس دکتر مریم ذکایی (بخش سوم)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (بخش اول)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (بخش دوم)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (بخش سوم)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (بخش چهارم)

ویروس شناسی - کد درس 180099 - مدرس دکتر محسن مروی بایگی (بخش اول)

ویروس شناسی - کد درس 180099 - مدرس دکتر محسن مروی بایگی (بخش دوم)

ایمنی زیستی - کد درس 38033 و 182001 گروه 1 و 2 - مدرس دکتر ندا امینی

روانشناسی شخصیت - کد درس 160021 - مدرس دکتر مریم ذکایی (بخش اول)

روانشناسی شخصیت - کد درس 160021 - مدرس دکتر مریم ذکایی (بخش دوم)

روانشناسی شخصیت - کد درس 160021 - مدرس دکتر مریم ذکایی (بخش سوم)

مدیریت منابع انسانی - کد درس 16018 و 18018 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش اول)

مدیریت منابع انسانی - کد درس 16018 و 18018 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش دوم)

مدیریت منابع انسانی - کد درس 16018 و 18018 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش سوم)

مدیریت منابع انسانی - کد درس 16018 و 18018 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش چهارم)

مدیریت منابع انسانی - کد درس 16018 و 18018 - مدرس دکتر محمد رضا بهرام زاده (بخش پنجم)

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 1)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 2)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 3)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 4)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 5)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 6)

زیست فناوری میکروبی - کد درس 38032 - مدرس علی نعمتی (متابولیسم باکنری ها بخش 7)

مهندسی ژنتیک (مبانی مهندسی ژنتیک) - کد درس 38040، 78035 و 180090 - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش اول)

مهندسی ژنتیک (مبانی مهندسی ژنتیک) - کد درس 38040، 78035 و 180090 - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش دوم)

آزمون های روانشناختی (1) - کد درس 160064 گروه های 1 و 2 - مدرس دکتر رضا ایل بیگی (بخش اول)

آزمون های روانشناختی (1) - کد درس 160064 گروه های 1 و 2 - مدرس دکتر رضا ایل بیگی (بخش دوم)

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 (مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی) - کد درس 180084 و 55019 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

بیوشیمی متابولیسم - کد درس 55021 - مدرس دکتر علی اسحاقی

روانشناسی عمومی - کد درس 18001 - مدرس قهرمانلو (کیفیت ویدیو ارسالی از طرف مدرس ضعیف است)

شیمی آلی 1 - کد درس 180069 و 55006 - مدرس دکتر مریم خاشی (بخش اول)

شیمی آلی 1 - کد درس 180069 و 55006 - مدرس دکتر مریم خاشی (بخش دوم)

مبانی شیمی 2 - کد درس 38001 - مدرس دکتر مریم خاشی (بخش اول)

مبانی شیمی 2 - کد درس 38001 - مدرس دکتر مریم خاشی (بخش دوم)

بازگشت به صفحه انتخاب روز