سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز شنبه 24 اسفند 1398

اقتصاد خرد - کد درس 16002، 170002، 92052، 55044 و 18003 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی - کد درس 16010، 18005، 51008، 61010، 92005 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی - کد درس 16010، 18005، 51008، 61010، 92005 - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده (بخش دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

حسابرسی 2 - کد درس 92032، 92081 و 150018 - مدرس دکتر رضا قوامی فرد

کنترل های داخلی و نظام راهبردی شرکتی - کد درس 92079 - مدرس دکتر رضا قوامی فرد

تجزیه و تحیل و طراحی سیستم - کد درس 170024 - مدرس مینا بوستانی راد

پدیده های انتقال - کد درس 38045 - مدرس دکتر الهه پروایی

میکروبیولوژی محیطی - کد درس 78039 - مدرس دکتر نازنین عطایی

میکروبیولوژی محیطی - کد درس 78039 - مدرس دکتر نازنین عطایی (جلسه دوم)

مدیریت تولید و عملیات (مدیریت تولید و بازار) - کد درس 170059 و 38042 - مدرس افسانه حسین پور - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com (جلسه اول)

مدیریت سرمایه گذاری - کد درس 92088 و 16027 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش اول)

مدیریت سرمایه گذاری - کد درس 92088 و 16027 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش دوم)

مدیریت سرمایه گذاری - کد درس 92088 و 16027 - مدرس ابراهیم مشرقی (بخش سوم)

روانشناسی تجربی - کد درس 160013 گروه های 3 و 4 - مدرس دکتر رضا ایل بیگی (بخش اول)

روانشناسی تجربی - کد درس 160013 گروه های 3 و 4 - مدرس دکتر رضا ایل بیگی (بخش دوم)

فنون مشاوره و روان درمانی - کد درس 160100 - مدرس شادی نورایی (بخش اول)

فنون مشاوره و روان درمانی - کد درس 160100 - مدرس شادی نورایی (بخش دوم)

مدیریت تولید - کد درس 18021 و 92013 - مدرس علی بهروش

مدیریت تولید - کد درس 18021 و 92013 - مدرس علی بهروش (بخش دوم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و بی تفاوتی)

مباحث اساسی در روانشناسی 2 - کد درس 160002 - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

تکنیک های بیمه های گروهی - کد درس 55036 - مدرس زهرا عطار خراسانی (بخش اول)

تکنیک های بیمه های گروهی - کد درس 55036 - مدرس زهرا عطار خراسانی (بخش دوم)

آسیب شناسی اجتماعی - کد درس 160065 گروه 1 و 2 - مدرس دکتر نوشین صبور اسماعیلی

بازگشت به صفحه انتخاب روز