سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز پنج شنبه 22 اسفند 1398

بیمه اموال - کد درس 18030 - مدرس دکتر میترا سیدزاده (جلسه اول)

بیمه اموال - کد درس 18030 - مدرس دکتر میترا سیدزاده (جلسه دوم)

روان شناسی شخصیت پیشرفته - کد درس 34112 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر محمد رضا صفاریان طوسی

روان شناسی شخصیت پیشرفته - کد درس 34112 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر محمد رضا صفاریان طوسی (جلسه دوم)

روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت - کد درس 34107 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر فاطمه حاجی اربابی

بیوشیمی متابولیسم(بیوشیمی 2) - کد درس 180072 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه اول)

بیوشیمی متابولیسم(بیوشیمی 2) - کد درس 180072 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه دوم)

بیوشیمی متابولیسم(بیوشیمی 2) - کد درس 180072 - مدرس دکتر علی اسحاقی (جلسه سوم)

سازمان و مدیریت شرکت های بیمه - کد درس 18029 - مدرس دکتر میترا سیدزاده (جلسه اول)

سازمان و مدیریت شرکت های بیمه - کد درس 18029 - مدرس دکتر میترا سیدزاده (جلسه دوم)

اصول روانشناسی بالینی - کد درس 160082 - مدرس دکتر عبدالغفور احراری

آمار استنباطی - کد درس 160010 - مدرس فرهاد تنهای رشوانلو

آمار استنباطی - کد درس 160010 - مدرس فرهاد تنهای رشوانلو (جلسه دوم)

باکتری شناسی پیشرفته - کد درس 88009 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر زهره آهنگری (قسمت اول)

باکتری شناسی پیشرفته - کد درس 88009 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر زهره آهنگری (قسمت دوم)

زبان خارجی عمومی - کد 10030 همه گروه ها - مدرس روشنک سماعی و اکرم مدارا (جلسه دوم)

زبان خارجی عمومی - کد 10030 همه گروه ها - مدرس اکرم مدارا و روشنک سماعی (جلسه سوم)

مبانی نانو تکنولوژی - کد درس 38044 - مدرس دکتر احسان بهرام زاده

روش ها در میکروبیولوژی - کد درس 89005 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر ماریا بیهقی

بیوانفورماتیک - کد درس 88003 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر ماریا بیهقی

زیست فناوری پزشکی - کد درس 38039 - مدرس دکتر نیما دهدیلانی

مباحثی در ژنتیک - کد درس 180089 - مدرس دکتر جینا خیاط زاده

اتصالات سلولی - کد درس 22017 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی بیوانفورماتیک - کد درس 180092 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

روانشناسی فیزیولوژیک - کد درس 160087 گروه 1 و 2 - مدرس مسعود برید لطیف (برای درک بهتر محتوا و دانلود فایل پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

بازگشت به صفحه انتخاب روز