سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز چهار شنبه 21 اسفند 1398

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - کد درس 18012 - مدرس مهندس سید محمد طباطبایی یزدی

مبانی زیست شناسی تکوینی - کد درس 180082 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

احساس و ادراک - کد درس 160008 - مدرس دکتر فرناز ابهر زنجانی

ریخت زایی و اندام زایی - کد درس 78031 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

کشت بافت گیاهی و جانوری - کد درس 78038 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

جنین شناسی - کد درس 78021 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی حسابداری بخش عمومی - کد درس 92082 - مدرس الهام بذرافشان

میکروبیولوژی آب و پساب - کد درس 89013 - مدرس دکتر نازنین عطایی

بازاریابی و مدیریت پیشرفته - کد درس 28205 - مدرس دکتر الهام بهپور

بوم شناسی میکروارگانیسم ها - کد درس 88004 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر نازنین عطایی

بوم شناسی میکروارگانیسم ها - کد درس 88004 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر نازنین عطایی (جلسه دوم)

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

مبانی گیاهشناسی - کد درس 55025 - مدرس دکتر سمانه عطاران دوم (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات attaran61@gmail.com

زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 - کد درس 180086 - مدرس دکتر ندا امینی

ایمونولوژی - کد درس 38022 و 78040 - مدرس دکتر ندا امینی

زیست شناسی مولکولی - کد درس 38024 - مدرس دکتر ندا امینی

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

آموزش مهارت های حرفه ای - کد درس 170050 - مدرس افسانه حسین پور (جلسه چهارم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات afsaneh.hosseinpoor@gmail.com

بازگشت به صفحه انتخاب روز