سامانه آموزش های مجازی

محتوای آموزشی مجازی روز سه شنبه 20 اسفند 1398

روش تحقیق (کمی و کیفی) - کد درس 160011 - مدرس استاد مهدی منیری - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات moniri@kavian.ac.ir

رفتار مصرف کنند - کد درس 28203 (کارشناسی ارشد) - مدرس دکتر علی اصغر هادی زاده - آدرس ایمیل پاسخگویی سوالات hadizadeh@kavian.ac.ir

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه اول) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه دوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

روش شناسی پژوهش ها و کیفی و امیخته در بازاریابی - کد درس 28202 - مدرس دکتر محمدرضا بهرام زاده (جلسه سوم) - آدرس ایمیل پاسخگویی به سوالات bahramzadeh@kavian.ac.ir

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - کد درس 55019 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - کد درس 55019 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی (جلسه دوم)

میکروبیولوژی 2 - کد درس 55009 - مدرس دکتر نازنین عطایی

میکروبیولوژی 2 - کد درس 55009 - مدرس دکتر نازنین عطایی (جلسه دوم)

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور

مبانی فیزیولوژی جانوری - کد درس 55028، 78018 و 180076 - مدرس دکتر مریم طهرانی پور (جلسه دوم)

هنر کتاب آرایی در آسیای میانه - کد درس 77015 - مدرس منصوره چابک سوار

متون تخصصی زیست شناسی - کد درس 78027، 38054 و 180095 - مدرس محسن مروی بایگی

آسیب شناسی روانی 2 - کد درس 160026 - مدرس دکتر عبدالغفور احراری

فرایندهای تولیدی در مقیاس وسیع - کد درس 38038 - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش اول)

فرایندهای تولیدی در مقیاس وسیع - کد درس 38038 - مدرس دکتر ماریا بیهقی (بخش دوم)

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 - کد درس 180084 - مدرس دکتر سعیده ثمره موسوی

زیست فناوری کشاورزی - 38043 - مدرس دکتر ماریا بیهقی

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 - کد درس 160063 گروه 1 و 2 - مدرس مسعود برید لطیف

نظریه های مشاوره و روان درمانی - کد درس 160081 و 34115 - مدرس مسعود برید لطیف

توانبخشی کدودکان با نیازهای ویژه - کد درس 160083 - مدرس مسعود برید لطیف

ژنتیک مولکولی - کد درس 180074 - مدرس دکتر ندا امینی

مدیریت استراتژیک - کد درس 16023، 63017 و 170025 - مدرس دکتر الهام بهپور

بازگشت به صفحه انتخاب روز