تحصیلات تکمیلی - فرم ها - ورودی سال 1396 و ماقبل


فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد: ضروری است این فرم ها با توجه به مقررات و دستورالعمل اجرایی پایان نامه تکمیل گردند.

فرم شماره یک – تعیین استاد راهنما فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره دو - پيشنهاد تحقيق (پروپوزال) پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره سه – گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره چهار - آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره پنج – اعلام برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره شش – فرم ارزیابی مستندات پژوهشی (این فرم در جلسه دفاع تکمیل و امضا می شود) فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره هفت – فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (این فرم در جلسه دفاع تکمیل و امضا می شود) فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره هشت - صورت جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (این فرم توسط کارشناس محترم آموزشی به دانشجو تحویل داده می شود.)
فرم شماره نه – اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره ده - تعهدنامه اصالت پايان نامه فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره یازده - تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد فرمت Word فرمت PDF
فرم شماره دوازده - جدول گزارش نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد (این فرم در جلسه دفاع تکمیل و امضا می شود) فرمت Word فرمت PDF