رشته های تحصیلی موسسه-مقطع کاردانی پیوسته

مقطع کاردانی پوسته
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی کاردانی پیوسته در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

    گروه هنر و معماری
  • نقشه کشی معماری - معماری

  • گرافیک