رشته های تحصیلی موسسه-مقطع کاردانی

مقطع کاردانی
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی کاردانی در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

    گروه حسابداری
  • حسابداری
    گروه مدیریت
  • مدیریت بازرگانی

  • امور بیمه