رشته های تحصیلی موسسه-مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

  گروه حسابداری
 • علمی کاربردی حسابداری
  گروه مدیریت
 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت صنعتی
  گروه مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه
  گروه معماری
 • علمی کاربردی معماری