رشته های تحصیلی موسسه-مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

  گروه زیست شناسی
 • زیست شناسی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی

 • زیست فناوری

 • میکروبیولوژی
  گروه روانشناسی
 • روانشناسی
  گروه حسابداری
 • حسابداری
  گروه مدیریت
 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت بیمه

 • مدیریت مالی
  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
  گروه هنر و معماری
 • ارتباط تصویری