رشته های تحصیلی موسسه مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

  • حسابداری

  • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  • روانشناسی تربیتی

  • میکروبیولوژی، میکروب های بیماری زا

  • میکروبیولوژی، محیطی

  • سلولی مولکولی، علوم سلولی مولکولی