گروه هنر و معماری

مدیر گروه هنر و معماری: مهندس فاطمه صالحی منش

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
ارتباط تصویریکارشناسیچارت درسی
علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
نقشه کشی معماری - معماریکاردانی پیوستهچارت درسی
گرافیککاردانی پیوستهچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
فاطمه صالحی منش معماری کارشناسی ارشد salehimanesh@kavian.ac.ir