گروه بیمه

مدیر گروه بیمه: دکتر میترا سیدزاده

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
مدیریت بیمهکارشناسیچارت درسی
مدیریت بیمهکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
امور بیمهکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
میترا سیدزاده اقتصاد دکتری تخصصی seyedzadeh@kavian.ac.ir