گروه مدیریت

مدیر گروه مدیریت: دکتر محمد رضا بهرام زاده

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشدچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسیچارت درسی
مدیریت بیمهکارشناسیچارت درسی
مدیریت مالیکارشناسیچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت صنعتیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت بیمهکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت بازرگانیکاردانیچارت درسی
امور بیمهکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
مهدي منيري مديريت آموزشي كارشناسي ارشد moniri@kavian.ac.ir
علی اصعر هادی زاده اقتصاد دکتری تخصصی hadizadeh@kavian.ac.ir
محمد رضا بهرام زاده مدیریت دکتری تخصصی bahramzadeh@kavian.ac.ir
مسعود چابک سوار ریاضی محض - جبر دکتری تخصصی chaboksavar@kavian.ac.ir