گروه مدیریت

مدیر گروه مدیریت: دکتر محمد رضا بهرام زاده

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشدچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسیچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت صنعتیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت بازرگانیکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
محمد رضا بهرام زاده مدیریت دکتری تخصصی bahramzadeh@kavian.ac.ir