گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی: هادی رحیمی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
حجه الاسلام والمسلمین محمد رضا عطایی
هادی رحیمی حقوق rahimi@kavian.ac.ir