گروه روانشناسی

مدیر گروه روانشناسی: دکتر فاطمه حاجی اربابی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدچارت درسی
روانشناسیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
مهدي منيري مديريت آموزشي كارشناسي ارشد moniri@kavian.ac.ir
فاطمه حاجی اربابی روانشناسی دکتری تخصصی arbabi@kavian.ac.ir
نوشین صبور اسماعیلی روانشناسی دکتری تخصصی sabour_es@kavian.ac.ir