گروه زیست شناسی

مدیر گروه زیست شناسی: دکتر ناصر مهدوی شهری

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
میکروبیولوژی، میکروب های بیماری زاکارشناسی ارشدچارت درسی
میکروبیولوژی، محیطیکارشناسی ارشدچارت درسی
سلولی مولکولی، علوم سلولی مولکولیکارشناسی ارشدچارت درسی
زیست شناسیکارشناسیچارت درسی
زیست شناسی سلولی مولکولیکارشناسیچارت درسی
زیست فناوریکارشناسیچارت درسی
میکروبیولوژیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
دکتر محمود ذکایی زیست شناسی - قارچ شناسی دکتری تخصصی zokaee@kavian.ac.ir