گروه زیست شناسی

مدیر گروه زیست شناسی: دکتر سعیده ثمره موسوی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
میکروبیولوژی، میکروب های بیماری زاکارشناسی ارشدچارت درسی
میکروبیولوژی، محیطیکارشناسی ارشدچارت درسی
سلولی مولکولی، علوم سلولی مولکولیکارشناسی ارشدچارت درسی
زیست شناسیکارشناسیچارت درسی
زیست شناسی سلولی مولکولیکارشناسیچارت درسی
زیست فناوریکارشناسیچارت درسی
میکروبیولوژیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
دکتر ناصر مهدوی شهری زیست شناسی دکتری تخصصی mahdavi@kavian.ac.ir
دکتر محمد مومن هروی شیمی فیزیک دکتری تخصصی heravi@kavian.ac.ir
دکتر سعیده ثمره موسوی زیست شناسی دکتری تخصصی samareh@kavian.ac.ir
دکتر نازنین عطایی زیست شناسی دکتری تخصصی ataee@kavian.ac.ir
دکتر ماریا بیهقی زیست شناسی دکتری تخصصی mariabeihaghi@kavian.ac.ir
دکتر ندا امینی زیست شناسی دکتری تخصصی amini@kavian.ac.ir
زهرا مرتضایی زیست شناسی کارشناسی ارشد mortezaee@kavian.ac.ir
کاملیا کهن نژاد زیست شناسی کارشناسی ارشد kohannezhad@kavian.ac.ir