گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری: دکتر رضا قوامی فرد

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
حسابداریکارشناسی ارشدچارت درسی
حسابداریکارشناسیچارت درسی
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
حسابداریکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
رضا قوامی فرد حسابداری دکتری تخصصی ghavamifard@kavian.ac.ir
مسعود چابک سوار ریاضی محض - جبر دکتری تخصصی chaboksavar@kavian.ac.ir