گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی: دکتر رضا قوامی فرد

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
حسابداریکارشناسی ارشدچارت درسی
حسابداریکارشناسیچارت درسی
مدیریت مالیکارشناسیچارت درسی
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
حسابداریکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
دکتر رضا قوامی فرد حسابداری دکتری تخصصی ghavamifard@kavian.ac.ir