پرتال اساتید و کارکنان

پرتال اساتید

دریافت برنامه کلاسی، لیست حضور و غیاب، حضور و غیاب آنلاین، درج نمرات ، پاسخ به درخواست های تجدید نظر و همچنین اطلاع از نتیجه ارزشیابی

ارسال اینترنتی سوالات

برای دسترسی به سامانه به اداره امور خدمات آموزشی مراجعه فرمایید

پرتال کارکنان

دریافت فیش حقوقی و نمایش اطلاعیه های مربوطه