نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه تحصصی گروه زیست شناسی (تاریخ درج: پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397)
متن خبر - واقعه: نمایشگاه کتب تخصصی زیست شناسی در موسسه آموزش عالی کاویان برگزار شد که که با استقبال گرم دانشجویان گرایش های مختلف این رشته رو به رو شد.