نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری کارگاه آموزشی +HIV (تاریخ درج: پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397)
متن خبر - واقعه: از سری سلسله جلسات کارگاه آموزشی تربیت مربیگری +HIV با حضور دانشجویان و جناب آقای دکتر حسین پور به مدت سه ساعت برگزار شد.