نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: پنجمین جلسه هیات امنا موسسه آموزش عالی کاویان (تاریخ درج: پنج شنبه 30 آذر 1396)
متن خبر - واقعه: پنجمین جلسه هیات امنا موسسه با حضور کلیه اعضا و نیز نمایندگان محترم وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و استاندار محترم خراسان رضوی در مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ در محل موسسه تشکیل شد. در این جلسه تراز مالی موسسه و صورت های مالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین ایین نامه جاپ کتب دانشگاهی، ایین نامه پرداخت حق الزحمه دروس خاص و ... مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.