نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: دانشجویان ممتاز نیم سال دوم سال تحصیلی 96-1395 (تاریخ درج: چهارشنبه 25 مرداد 1396)
متن خبر - واقعه: