نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه فرهنگی - آموزشی ویژه کارکنان (تاریخ درج: پنج شنبه 4 خرداد 1396)
متن خبر - واقعه: