نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بازدید از موزه مردم شناسی (گروه زیست شناسی) (تاریخ درج: پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396)
متن خبر - واقعه: