نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جشن فارغ التحصیلی (تاریخ درج: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: