نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: همایش اجتماعی و روانی ازدواج همراه با جشن مبعث حضرت رسول اکرم (تاریخ درج: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)
متن خبر - واقعه: