نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری جلسه فرهنگی آموزشی ویژه کارکنان (تاریخ درج: پنج شنبه 14 بهمن 1395 )
متن خبر - واقعه: