نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: بزرگداشت پروفسور غلامحسین رونقی (تاریخ درج: دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵)
متن خبر - واقعه:

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با افتخار بزرگداشت علمی دانشمند عالی قدر

پروفسور غلامحسین رونقی

را با حضور ریاست دانشگاه فردوسی مشهد، دبیر انجمن شیمی ایران و جمعی از اساتید شیمی کشور برگزار می کند

چهارشنبه 1395/9/3 از ساعت 12 الی 14، تالار دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد