نمایش متن کامل خبر

عنوان خبر - واقعه: برگزاری نمایشگاه کتاب (تاریخ درج: چهارشنبه 11 مهر 1397)
متن خبر - واقعه: