نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: دومین جشنواره بیولوژی کاربردی (تاریخ درج: شنبه 23 آذر 1398)
متن خبر - واقعه: