نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: روز عرفه (تاریخ درج: یک شنبه 20 مرداد 1398)
متن خبر - واقعه: عرفه روز شناخت، روز درک خویشتن، روز ترک حج و آغاز جهاد برای آزادگی برجمیع امت واحده اسلام مبارک و فرخنده باد.