نمایش متن رخداد تاریخی

عنوان خبر - واقعه: مبعث پیامبر اکرم (ص) (تاریخ درج: چهارشنبه 14 فروردین 1398)
متن خبر - واقعه:

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله

مبعث پیامبر صلح و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) را به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.